1

DODATNI OBREDNI PROPISI

Vječna vatra

Jahve reče Mojsiju:
2»Naredi Izraelcima da ti za svijećnjak donose čistoga ulja od istupanih maslina, da se uvijek održava svjetlo. 3Neka ga Aron svagda sprema pred Jahvom od večeri do jutra u Šatoru sastanka, pred zavjesom svjedočanstva. Neka je ovo trajan zakon vašim naraštajima. 4Neka Aron neprekidno održava svjetlila na čistome svijećnjaku pred Jahvom.«
5

Kruhovi na zlatnom žrtveniku

»Potom uzmi najboljeg brašna i od njega ispeci dvanaest pogača. Neka u svakoj pogači budu dvije desetine efe. 6Onda ih poredaj u dva reda – po šest u redu – na čistome stolu što je pred Jahvom. 7Na svaki red stavi čistoga tamjana. Neka to bude hrana prinesena kao spomen – paljena žrtva Jahvi. 8Svake subote, bez prijekida, neka se postavljaju pred Jahvu. To neka Izraelci vrše zbog vječnoga saveza. 9Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posvećenu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih žrtava. To neka bude trajna odredba.«
10

Psovka i zakon odmazde

A sin jedne Izraelke, komu otac bijaše Egipćanin, iziđe među Izraelce i zametne u taboru svađu s nekim Izraelcem. 11Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. – Mati mu se zvala Šelomit, a bila je kći Dibrijeva iz plemena Danova. – 12Stave ga u zatvor dok im se ne očituje volja Jahvina.
13Onda Jahve reče Mojsiju: 14»Izvedi psovača iz tabora. Potom svi oni koji su ga čuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje.
15Poslije toga ćeš ovako prozboriti Izraelcima:
‘Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju; 16tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne – neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti.
17Ako čovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti.
18Tko usmrti živinče mora ga nadomjestiti: život za život.
19Tko ozlijedi svoga bližnjega neka mu se učini kako je on učinio: 20lom za lom, oko za oko, zub za zub – rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu.
21Tko usmrti živinče mora ga nadoknaditi, ali tko ubije čovjeka mora umrijeti. 22Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog vaš.’«
23Pošto je Mojsije to izložio Izraelcima, oni izvedu psovača izvan tabora i zaspu ga kamenjem. Učine, dakle, Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio.

PODIJELI