6

1

Jahve reče Mojsiju: »Naskoro ćeš vidjeti kako ću ja s faraonom! Pod jakom rukom pustit će ih da odu; pod jakom rukom sâm će ih iz svoje zemlje istjerati.« 2Još reče Bog Mojsiju: »Ja sam Jahve. 3Abrahamu, Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El Šadaj. Ali njima se nisam očitovao pod svojim imenom – Jahve. 4I sklopio sam svoj savez s njima da ću im dati kanaansku zemlju, zemlju gdje su živjeli kao pridošlice. 5A sada, pošto sam čuo uzdisaje Izraelaca koje Egipćani drže u ropstvu, sjetih se svoga saveza. 6Kaži, dakle, Izraelcima da sam ja Jahve; da ću vas izbaviti od tereta što su vam ga Egipćani nametnuli. Oslobodit ću vas od ropstva u kojem vas drže; izbavit ću vas udarajući jako i kažnjavajući strogo. 7Za svoj ću vas narod uzeti i bit ću vašim Bogom. Tada ćete znati da sam vas ja, Jahve, vaš Bog, izbavio od egipatske tlake. 8Dovest ću vas u zemlju za koju sam se zakleo da ću je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu i dat ću vam je u baštinu, ja, Jahve.« 9Mojsije to kazivaše Izraelcima, ali ga ne htjedoše slušati: duhovi su im bili pomućeni od teškoga ropstva.
10Onda Jahve reče Mojsiju: 11»Idi i reci faraonu, kralju egipatskome, da otpusti Izraelce iz svoje zemlje.« 12Mojsije prozbori Jahvi: »Kad me Izraelci nisu slušali, kako će me, spora u govoru, saslušati faraon!« 13Ali je Jahve govorio Mojsiju i Aronu i slao ih sad k Izraelcima, a sad k faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.
14

Mojsijevo i Aronovo rodoslovlje

Ovo su glave njihovih domova.
Sinovi Izraelova prvorođenca Rubena: Henok, Palu, Hesron i Karmi. To su obitelji potekle od Rubena.
15A sinovi Šimunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke. To su obitelji potekle od Šimuna.
16Ovo su imena Levijevih sinova s njihovim potomstvom: Geršon, Kehat i Merari. Levi je živio sto trideset i sedam godina.
17Sinovi su Geršonovi: Libni i Šimi sa svojim obiteljima.
18Sinovi su Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. Kehat je živio sto trideset i tri godine.
19Merarijevi su sinovi: Mahli i Muši. To su Levijeve obitelji s njihovim potomcima.
20Amram se oženi svojom tetkom Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija. Amram je živio sto trideset i sedam godina.
21Sinovi Jisharovi bijahu: Korah, Nefeg i Zikri.
22A sinovi su Uzielovi: Mišael, Elsafan i Sitri.
23Aron se oženi Elišebom, kćerkom Aminadabovom, a sestrom Nahšonovom, koja mu rodi: Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.
24Korahovi su sinovi: Asir, Elkana i Abiasaf. To su Korahovi potomci.
25Aronov sin Eleazar oženi se jednom Putielovom kćeri, koja mu rodi Pinhasa.
To su glave Levijevih domova prema njihovim koljenima.
26To je onaj Aron i Mojsije kojima je Jahve zapovjedio da izvedu Izraelce iz Egipta po njihovim četama. 27To su oni isti, Mojsije i Aron, koji su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.
28

Nastavak izvještaja o Mojsijevu poslanju

U dan kad je Jahve govorio s Mojsijem u egipatskoj zemlji, 29rekao mu je: »Ja sam Jahve. Izvijesti faraona, egipatskoga kralja, o svemu što ti kažem.« 30Mojsije se pred Jahvom ispričavao: »Spor sam ja u govoru. Kako će me faraon poslušati?«

PODIJELI