VIII. NOVE ODREDBE

Drugi popis

Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona: 2»Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu.«
3Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona, 4sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:
5Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca; 6od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca. 7To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset.
8Paluov sin bijaše Eliab, 9a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve. 10Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom. 11No sinovi Korahovi ne izginuše.
12Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca; 13od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca. 14To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta.
15Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca; 16od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;17od Aroda rod Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca. 18To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina.
19Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.
20Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca. 21Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca. 22To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto.
23Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;24od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca. 25To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista.
26Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca. 27To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina.
28Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim. 29Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca. 30Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca; 31od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca; 32od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca. 33Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. 34To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.
35Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca. 36Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca. 37To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina.
To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.
38Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca; 39od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca. 40Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca. 41To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina.
42Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima. 43Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.
44Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca. 45Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca. 46Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah. 47To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
48Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca; 49od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca. 50To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.
51Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.
52Jahve reče Mojsiju: 53»Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba. 54Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih. 55Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima. 56Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini.«
57

Popis Levijevaca

Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca. 58Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram. 59Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam. 60Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 61Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom. 62Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima.
63

Osvrt na popis

To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu. 64Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji. 65Jer Jahve bijaše za njih rekao: »Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!«

PODIJELI