1

7. SAVEZ PETORICE AMOREJSKIH KRALJEVA. OSVAJANJE JUŽNE PALESTINE

Pet kraljeva protiv Gibeona

A kad ču jeruzalemski kralj Adoni-Sedek da je Jošua zauzeo Aj i da ga je izručio »heremu«, kletom uništenju, kao što je učinio s Jerihonom i njegovim kraljem, i da su stanovnici Gibeona učinili mir s Izraelom i uključili se među njih, 2vrlo se uplaši, jer je Gibeon bio značajan kao kakav kraljevski grad, veći od Aja, a svi žitelji njegovi bijahu ratnici. 3Zato jeruzalemski kralj Adoni-Sedek poruči Hohamu, kralju hebronskom, Piramu, kralju jarmutskom, Jafiji, kralju lakiškom, i Debiru, kralju eglonskom: 4»Dođite k meni i pomozite mi da udarimo na Gibeon, jer je učinio mir s Jošuom i Izraelcima!« 5Udruži se tada pet kraljeva amorejskih: kralj jeruzalemski, kralj hebronski, kralj jarmutski, kralj lakiški i kralj eglonski; krenu oni i sva njihova vojska, opsjednu grad Gibeon i počnu ga napadati.
6

Jošua dolazi u pomoć Gibeonu

Tada Gibeonci poručiše Jošui u tabor u Gilgalu: »Ne napuštaj svojih slugu, nego se požuri k nama da nas izbaviš i da nam pomogneš, jer su se protiv nas udružili svi amorejski kraljevi koji žive u Gorju.« 7I pođe Jošua iz Gilgala, a s njim i svi ratnici, sve vrsni junaci.8A Jahve reče Jošui: »Ne boj se! Ja sam ih predao u tvoje ruke i nijedan od njih neće se održati pred tobom.« 9I udari na njih Jošua iznenada, pošto je svu noć išao od Gilgala.
10

Pomoć s neba

I smete ih Jahve pred Izraelcima, koji ih teško poraziše kod Gibeona i potjeraše prema strmini kojom se uzlazi u Bet-Horon. Tukli su ih sve do Azeke i do Makede. 11A dok su bježali pred Izraelom uz bethoronsku strminu, bacao je Jahve s neba na njih tuču kamenja sve do Azeke te su ginuli. I poginulo ih je više od tuče kamene nego što su ih pobili sinovi Izraelovi svojim mačevima. 12Onoga dana kada Jahve predade Amorejce sinovima Izraelovim, obrati se Jošua Jahvi i poviče pred Izraelcima: »Stani, sunce, iznad Gibeona
i, mjeseče, iznad dola Ajalona!«
13I stade sunce i zaustavi se mjesec sve dok se nije narod osvetio neprijateljima svojim. Ne piše li to u knjizi Pravednika? I stade sunce nasred neba i nije se nagnulo k zapadu gotovo cio dan. 14Nije bilo takva dana ni prije ni poslije da bi se Jahve odazvao glasu čovječjem. Tako je Jahve vojevao za Izraela. 15Potom se vrati Jošua i sav Izrael s njim u tabor gilgalski.
16

Petorica kraljeva u pećini kraj Makede

A onih pet kraljeva uteče i sakri se u pećinu kod Makede. 17Javiše Jošui: »Otkriveno je pet kraljeva sakrivenih u pećini kod Makede.« 18A Jošua reče: »Navalite veliko kamenje pećini na otvor i postavite ljude pred nju da je čuvaju. 19A vi se drugi ne zadržavajte, nego tjerajte svoje neprijatelje i tucite ih s leđa; ne dajte im da uđu u svoje gradove, jer ih Jahve, Bog vaš, predade u vaše ruke.«
20A kad Jošua i sinovi Izraelovi okončaše bitku teškim pokoljem – utekla im je samo nekolicina preživjelih u tvrde gradove – 21vrati se narod zdrav i čitav k Jošui u tabor u Makedi. I nitko više ni da pisne protiv sinova Izraelovih.
22Tada reče Jošua: »Otvorite ulaz u pećinu i odande mi izvedite onih pet kraljeva.« 23I učine tako. Izvedu k njemu iz pećine onih pet kraljeva: kralja jeruzalemskoga, kralja hebronskoga, kralja jarmutskoga, kralja lakiškog i kralja eglonskog. 24A kad ih izvedoše, pozva Jošua sve Izraelce i reče vojskovođama koji su ga pratili: »Priđite i stanite svojim nogama na vratove ovih kraljeva.« Oni pristupe i stanu im svojim nogama na vratove. 25Reče Jošua: »Ne bojte se i ne plašite se! Hrabri budite i odlučni, jer će tako Jahve učiniti sa svim vašim neprijateljima s kojima se budete borili.« 26Potom Jošua naredi da ih pogube i objese na pet stabala; i visjeli su ondje do večeri.
27A o zalazu sunca zapovjedi Jošua te ih skidoše s drveća i baciše u istu onu pećinu u koju se bijahu sklonili te na otvor navališe golemo kamenje, koje je i danas ondje.
28

Osvajanje južnih kanaanskih gradova

Istoga dana zauze Jošua Makedu: udari na grad oštricom mača i pogubi kralja njegova i sve živo u gradu izruči »heremu«, kletom uništenju, ne puštajući da itko utekne. I učini s kraljem makedskim kao što je učinio s kraljem jerihonskim. 29Ode zatim Jošua i sav Izrael iz Makede u Libnu i udari na nju. 30I nju Jahve i njena kralja predade u ruke Izraelu, koji oštricom mača pobi sve živo u njoj; ne poštedje nikoga, a s kraljem Libne učini što i s kraljem jerihonskim.
31Potom ode Jošua i svi Izraelci iz Libne u Lakiš, opsjede ga i napade. 32Jahve predade Lakiš u ruke Izraela, koji ga osvoji sutradan: pobiše oštricom mača sve živo u njemu, onako kao što su učinili s Libnom. 33Tada ustade Horam, kralj Gezera, da pomogne Lakišu, ali Jošua porazi njega i njegov narod tako te nitko ne preživje.
34Jošua krenu zatim sa svim Izraelcima od Lakiša na Eglon. Opsjedoše grad i napadoše ga. 35Osvojiše ga još istoga dana i pobiše sve oštricom mača. Sve živo izručiše kletom uništenju, kako su učinili s Lakišem.
36Onda Jošua sa svim Izraelom krenu od Eglona na Hebron i napade ga. 37Osvojiše ga i pobiše sve oštricom mača, kralja i stanovništvo u svim mjestima koja mu pripadaju, ne poštedjevši nikoga. Učini s njime kao s Eglonom. Grad sa svim svojim stanovništvom bî izručen kletom uništenju. 38Napokon krenu Jošua i sav Izrael s njim na Debir i napadoše ga. 39Osvojiše ga i razoriše; kralja njegova i žitelje okolnih mjesta pobiše oštricom mača. Kletom uništenju izručiše sve njegovo stanovništvo. Ne poštedješe nikoga. I učini Jošua s Debirom i njegovim kraljem kao što je učinio s Hebronom i njegovim kraljem, s Libnom i njezinim kraljem.
40

Pobjeda na jugu Palestine

Tako je Jošua zauzeo sav onaj kraj: Gorje i Negeb, Šefelu i Visočje – i sve njihove kraljeve. Ne ostavi preživjelih, već izruči kletom uništenju sve što je disalo, kako je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov. 41I pobi ih Jošua sve od Kadeš Barnee do Gaze i sav kraj Gošen do Gibeona. 42Sve tamošnje kraljeve i zemlje njihove zauze Jošua ujedanput, jer se za Izraela borio Jahve, Bog Izraelov. 43Naposljetku se Jošua i sav Izrael vratiše u tabor u Gilgalu.

PODIJELI