1

Duhovna i tjelesna lutanja Izraelaca

Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upusti u blud s Moapkama. 2One pozivahu narod na žrtvovanje svojim bogovima, a narod sudjelovaše u njihovim gozbama i klanjaše se njihovim bogovima. 3Tako se Izrael osramoti s Baalom peorskim. I Jahve planu gnjevom na Izraela.
4»Pokupi sve narodne glavare«, reče Jahve Mojsiju. »Objesi ih Jahvi usred bijela dana da se Jahvin gnjev odvrati od Izraela.«
5Onda Mojsije rekne izraelskim sucima: »Neka svatko pobije one svoje ljude koji su se osramotili s Baalom peorskim.«
6Baš tada neki Izraelac dođe i dovede k svojoj braći jednu Midjanku naočigled Mojsija i naočigled sve izraelske zajednice koja zaplaka na ulazu u Šator sastanka. 7Kad to opazi Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, ustade ispred zajednice: uze koplje u ruku 8i pođe za Izraelcem u odaje i probode ih oboje, Izraelca i ženu; nju kroza slabine. Tako pomor Izraelaca prestade. 9A onih koji su od pomora pomrli bilo je dvadeset i četiri tisuće.
10Jahve reče Mojsiju: 11»Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, odvratio je moj gnjev od Izraelaca, obuzet među njima mojim revnovanjem. Zato u svome revnovanju nisam istrijebio izraelskoga naroda. 12Kaži mu dakle: ‘S njime, evo, sklapam savez mira.13Neka to bude za nj i njegove potomke poslije njega savez vječnoga svećeništva, jer je revnovao za svoga Boga i izvršio pomirenje za izraelski narod.’«
14Ime Izraelcu koji je bio ubijen – onome što je ubijen s Midjankom – bijaše Zimri. Bio je sin Salua, glavara jedne od Šimunovih porodica. 15A ime ubijene žene Midjanke bijaše Kozbi. Bila je kći Surova. Sur je bio glavar jednog plemena, jedne porodice u Midjanu.
16Jahve reče Mojsiju: 17»Navali na Midjance i potuci ih, 18jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavštinama kad su lukavo radili protiv vas u slučaju Peora i svoje sestre Kozbi, kćeri glavara midjanskoga, koja je zaglavila u vrijeme pomora nastalog zbog Peora.«

PODIJELI