1

9. POPIS POBIJEĐENIH KRALJEVA

Pobijeđeni kraljevi istočno od Jordana

Ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku:2Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hešbonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji leži na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graničilo s Amoncima; 3i na istoku mu bila Araba do Kineretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Haješimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge.
4Međašio s njime Og, kralj bašanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Aštarotu i Edreju. 5A vladao je gorom Hermonom i Salkom, čitavim Bašanom sve do gešurske i maakadske međe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hešbonskoga. 6Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manašeova.
7

Pobijeđeni kraljevi zapadno od Jordana

A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima,8u Gorju, u Šefeli, u Arabi i po obroncima, u pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, perižansku, hivijsku i jebusejsku:
9jerihonski kralj, jedan;
kralj Aja kod Betela, jedan;
10jeruzalemski kralj, jedan;
hebronski kralj, jedan;
11jarmutski kralj, jedan;
lakiški kralj, jedan;
12eglonski kralj, jedan;
gezerski kralj, jedan;
13debirski kralj, jedan;
gederski kralj, jedan;
14hormski kralj, jedan;
aradski kralj, jedan;
15kralj Libne, jedan;
adulamski kralj, jedan;
16makedski kralj, jedan;
betelski kralj, jedan;
17kralj Tapuaha, jedan;
heferski kralj, jedan;
18afečki kralj, jedan;
šaronski kralj, jedan;
19madonski kralj, jedan;
hasorski kralj, jedan;
20šimron-meronski kralj, jedan;
ahšafski kralj, jedan;
21tanaački kralj, jedan;
megidski kralj, jedan;
22kedeški kralj, jedan;
kralj Jokneama na Karmelu, jedan;
23dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan;
gojski kralj u Gilgalu, jedan;
24tirški kralj, jedan.
U svemu trideset i jedan kralj.

PODIJELI