46

1Tako Izrael krene na put sa svim što bijaše njegovo i stigne u Beer Šebu te prinese žrtvu Bogu svoga oca Izaka. 2U noćnom viđenju zovne Bog Izraela: »Jakove! Jakove!« On odgovori: »Evo me!« 3»Ja sam Bog, Bog tvoga oca. Ne boj se sići u Egipat, jer ću ondje od tebe proizvesti velik narod. 4Ja ću sići u Egipat s tobom i sam ću te vratiti ovamo; a Josip će ti svojom rukom oči zaklopiti.«
5I Jakov krene iz Beer Šebe. Sinovi Izraelovi postave svoga oca Jakova, svoju djecu i svoje žene u kola što ih je faraon poslao da ga prevezu.
6Uzmu sa sobom svoje blago i dobra što ih bijahu stekli u zemlji kanaanskoj te stignu Jakov i sve njegovo potomstvo u Egipat. 7Sa sobom je u Egipat poveo svoje sinove i unuke, svoje kćeri i kćeri svojih sinova, sve svoje potomstvo.
8Ovo su imena Izraelaca – Jakova i njegovih potomaka – koji su stigli u Egipat: Jakovljev prvorođenac Ruben. 9Rubenovi sinovi: Henok, Falu, Hesron i Karmi. 10Sinovi Šimunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke. 11Sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari. 12Sinovi Judini: Er, Onan, Šela, Peres i Zerah. Er i Onan umrli su u zemlji kanaanskoj. Peresovi sinovi bili su Hesron i Hamul. 13Sinovi Jisakarovi: Tola, Fuva, Jašub i Šimron. 14Sinovi Zebulunovi: Sered, Elon i Jahleel. 15To su sinovi koje je Lea imala s Jakovom u Padan Aramu i još kćerka Dina. U svemu je, dakle, imao sinova i kćeri trideset i troje.
16Sinovi Gadovi: Sifjon, Hagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli. 17Sinovi Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Berija i sestra im Serah. Sinovi Berijini: Heber i Malkiel. 18To su bili potomci Zilpe, koju je Laban darovao svojoj kćeri Lei. Ona je tako rodila Jakovu šesnaest duša.
19Sinovi Jakovljeve žene Rahele: Josip i Benjamin. 20Josipu su se u egipatskoj zemlji rodili Manaše i Efrajim. Rodila mu ih je kći onskog svećenika Poti-Fere. 21Sinovi Benjaminovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Ehi, Roš, Mupim, Hupim i Ard. 22To su bili potomci Rahelini koje je rodila Jakovu – u svemu njih četrnaest.
23Danov je sin Hušim. 24Sinovi Naftalijevi: Jahseel, Guni, Jeser i Šilem. 25To su bili potomci Bilhe, koju je Laban dao svojoj kćeri Raheli. Ona je Jakovu rodila sedam potomaka.
26Tako je sve Jakovljeve čeljadi što je od njega poteklo i u Egipat doselilo – ne uključujući žena Jakovljevih sinova – u svemu šezdeset i šest osoba. 27I k tome dva sina Josipova što su mu se rodila u Egiptu. Prema tome, sve čeljadi Jakovljeva doma što se naseli u Egiptu bijaše sedamdeset duša.
28Izrael posla Judu naprijed k Josipu da se pred njim pojavi u Gošenu. Kad stignu u gošenski kraj, 29Josip upregne svoja kola i zaputi se u Gošen – u susret svome ocu Izraelu. Stupivši preda nj, pade mu oko vrata i dugo je tako plakao. 30Onda Izrael reče Josipu: »Sada, pošto sam rođenim očima vidio da si još živ, mogu umrijeti.«
31Zatim Josip reče svojoj braći i očevoj obitelji: »Otići ću i obavijestiti faraona; reći ću mu: ‘Moja braća i obitelj moga oca, koji su bili u zemlji kanaanskoj, došli su k meni. 32Oni su ljudi pastiri, uvijek su se bavili stočarstvom; dotjerali su sa sobom svoja stada i sve što im pripada.’ 33Tako, kad vas faraon pozove i zapita: ‘Čime se bavite?’ 34odgovorite: ‘Ljudi smo, sluge tvoje, koji se od početka dosad bavimo stočarstvom; i mi i naši preci’, tako da se možete naseliti u gošenskom kraju. Svi su, naime, pastiri Egipćanima mrski.«

PODIJELI