Granice zemlje kanaanske

Jahve reče Mojsiju: 2»Izdaj Izraelcima naredbu i reci im: ‘Kad uđete u kanaansku zemlju, ta će vam zemlja pripasti u baštinu, zemlja kanaanska sa svojim granicama.
3Južna strana protezat će vam se od pustinje Sina uz Edom. Južna će vam granica početi s kraja Slanog mora na istočnoj strani. 4Onda će vam granica skrenuti na jug, prema Akrabimskoj strmini, i nastaviti se preko Sina. Doprijet će na jugu do Kadeš Barnee; zatim će izaći prema Hasar Adaru i nastaviti se do Asmone. 5Od Asmone granica će skrenuti prema Egipatskom potoku i izaći će na more.
6Zapadna granica bit će vam Veliko more; neka vam je to granica prema zapadu.
7A ovo će vam biti sjeverna granica: od Velikog mora povucite crtu na brdo Hor; 8s brda Hora onda potegnite crtu do ulaza u Hamat; završetak granice bit će Sedada. 9Onda će se granica protegnuti do Zifrona i završiti u Hasar Enanu. To će vam biti sjeverna granica.
10Za svoju istočnu granicu povucite crtu od Hasar Enana do Šefama. 11Granica će se spuštati od Šefama do Rible, istočno od Ajina. Odande će se granica spustiti i doprijeti do istočne obale Kineretskog jezera. 12Iza toga spustit će se granica niz Jordan da završi u Slanome moru.
To će biti vaša zemlja sa svojim granicama naokolo.’«
13Tada Mojsije naredi Izraelcima: »To je zemlja koju ćete kockom dobiti u baštinu, a za koju je zapovjedio Jahve da je dobije devet plemena i polovica jednog plemena. 14Jer pleme Rubenovaca prema svojim porodicama, zatim pleme Gadovaca prema svojim porodicama već primiše svoju baštinu, kao što je svoju baštinu primila i polovica plemena Manašeova. 15Ta dva plemena i pol primila su svoje baštine s one strane Jordana, nasuprot Jerihonu, s istočne strane.«
16

Određeni djelitelji zemlje

Jahve reče Mojsiju: 17»Ovo su imena ljudi koji će vam zemlju podijeliti: svećenik Eleazar i Nunov sin Jošua; 18i od svakoga plemena uzmi po jednoga glavara za razdiobu zemlje.19Ovo su imena tih ljudi: Kaleb, sin Jefuneov, od plemena Judina; 20Šemuel, sin Amihudov, od plemena Šimunova; 21Elidad, sin Kislonov, od plemena Benjaminova; 22knez Buki, sin Joglijev, od plemena Danovaca.
23Od sinova Josipovih: knez Haniel, sin Efodov, od plemena Manašeovaca; 24knez Kemuel, sin Šiftanov, od plemena Efrajimovaca; 25knez Elisafan, sin Parnakov, od plemena Zebulunovaca; 26knez Paltiel, sin Azanov, od plemena Jisakarovaca; 27knez Ahihud, sin Šelomijev, od plemena Ašerovaca; 28knez Pedahel, sin Amihudov, od plemena Naftalijevaca.«
29To su oni kojima je Jahve naložio da Izraelcima izdijele baštinu u zemlji kanaanskoj.

PODIJELI