Pobjeda kod Horme

Kralj Arada, Kanaanac koji je živio u Negebu, ču da Izrael dolazi Atarimskim putem, pa navali na Izraela i neke njegove zarobi. 2Tada se Izrael ovako zavjetova Jahvi: »Ako u moje ruke izručiš ovaj narod, potpuno ću uništiti njegove gradove.« 3Jahve usliša glas Izraela i predade mu Kanaance. A Izrael njih i njihove gradove ‘heremom’ uništi. Stoga se ono mjesto prozva Horma.
4

Mjedena zmija

Od brda Hora zapute se prema Crvenom moru da zaobiđu zemlju edomsku. Narod putem postane nestrpljiv. 5I počne govoriti i protiv Boga i protiv Mojsija: »Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim.« 6Onda Jahve pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one te tako pomrije mnogo naroda u Izraelu. 7Dođe narod k Mojsiju pa reče: »Sagriješili smo kad smo govorili protiv Jahve i protiv tebe. Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas!« Mojsije se pomoli za narod, 8i Jahve reče Mojsiju: »Napravi otrovnicu i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.«
9Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.
10

Na putu prema Jordanu

Pođu Izraelci i utabore se u Obotu. 11Potom se zapute iz Obota i utabore se kraj Ije-Abarima, u pustinji što je nasuprot Moabu, sa strane sunčeva izlaska. 12Odande otputuju te se utabore u dolini Zaredu. 13Odande krenu i utabore se s onu stranu Arnona, koji je u pustinji a izvire u području Amorejaca. Jer je Arnon granica moapska između Moabaca i Amorejaca. 14Zato se veli u »Knjizi Jahvinih vojni«: »Vaheb kod Sufe i doline arnonske
15i padine doline što se naginje prema mjestu Aru
i naslanja se na granicu moapsku…«
16Odande odoše u Beer. To je bunar o kojem je Jahve rekao Mojsiju: »Skupi narod da im dam vode!«
17Tada Izrael zapjeva ovu pjesmu:
»Proključaj, studenče!
A vi ga uznosite:
18knezovi ga iskopali,
prvaci narodni izdubli
žezlom, štapom svojim.«
Iz pustinje odu u Matanu, 19iz Matane u Nahaliel, a iz Nahaliela u Bamot; 20iz Bamota u dolinu što se stere u moapskom polju, prema vrhuncu Pisge, s koje se pruža vidik na pustaru.
21

Pobjeda nad Amorejcima

Sad Izrael posla glasnike Sihonu, amorejskome kralju, s porukom: 22»Pusti da prođem preko tvoje zemlje. Nećemo zalaziti u polja i u vinograde, niti ćemo piti vode iz bunara. Ići ćemo Kraljevskim putem dok ne prođemo tvoje područje.« 23Ali Sihon ne dopusti Izraelu da prođe njegovim područjem, nego skupi sav svoj narod te izađe u pustinju da presretne Izraelce. Stigavši do Jahze, zavojuje na Izraela. 24Ali ga Izrael potuče oštrim mačem i osvoji njegovu zemlju od Arnona do Jaboka, do Amonaca, jer je Az ležao na granici Amonaca.
25Izrael zauzme sve one gradove, i Izrael se nastani u svim onim gradovima Amorejaca; u Hešbonu i svim njegovim naseljima.
26Kako je Hešbon bio glavni grad Sihona, amorejskog kralja, koji je ratovao protiv prijašnjega moapskoga kralja te osvojio svu njegovu zemlju do Arnona, 27kažu zato pjesnici: »Hrabro, o Hešbone,
dobro sazdani, čvrsto posađeni
grade Sihonov!
28Iz Hešbona oganj suknu,
plamen iz grada Sihonova,
sažga Ar moapski,
proždrije visove arnonske.
29Teško tebi, Moabe!
Propao si, narode Kemošev!
Od sinova bjegunce učini,
a od kćeri svojih ropkinje
Sihonu, kralju amorejskom.
30Pobili smo ih;
propao je Hešbon do Dibona:
sve smo razorili do Nofaha,
što je blizu Medebe…«
31Tako se Izrael nastani u zemlji Amorejaca. 32Mojsije se uputi da izvidi Jazer. Potom zauzmu njegova naselja a rastjeraju Amorejce koji bijahu ondje.
33

Pobjeda nad Ogom

Okrenu se onda i pođu prema Bašanu. A bašanski kralj Og presrete ih sa svim svojim narodom da zapodjene boj kod Edreja. 34Ali Jahve reče Mojsiju: »Ne boj ga se! Predao sam u tvoje ruke njega, sav njegov narod i njegovu zemlju. Postupi s njim kako si postupio s amorejskim kraljem Sihonom koji je boravio u Hešbonu.«
35I potukoše ga, i sinove njegove, i sav njegov narod, tako da nitko ne uteče. Potom zaposjedoše njegovu zemlju.

PODIJELI